Bij Jonckheere Dieter bvba kan je afvalcontainers huren aan een zeer voordelig tarief. Dankzij onze jarenlange ervaring in de afvalverwerkende sector kunnen wij u correct advies geven in de keuze van een container en bij de bepaling van de soort afvalstof.
Wij beschikken over containers in verschillende formaten (10 m³ - 12 m³ - 20 m³ - 30 m³).
Contacteer ons voor meer informatie.

PLAATSINGSVOORWAARDEN VOOR CONTAINERS BIJ ONS BESTELD!!!!
20) De gebruiker van de container zal aan de container de nodige zorg besteden zoals het een goede huisvader past. Hij zal vermijden dat er schade ontstaat aan de laadbak zelf. De aangerichte schade zal aan de klant aangerekend worden.
21) Het is verboden:
- Vuilnis in de container in brand te steken
- Radio-actief of medisch afval, zelf-ontvlambare of ontplofbare producten, giftige en scheikundige producten, onder welke vorm ook in de container te plaatsen.
- Vloeibare stoffen (olie, pek, asfalt,...) of stoffen die door de atmosferische temperatuur kunnen smelten (vetten) in de container te plaatsen.
- De container te vullen tot boven de randen van de laadruimte.
Alle inbreuken op de bepalingen, dewelke niet limitatief zijn opgesomd, zullen in rekening gebracht worden van de gebruiker.
22) De klanten-gebruikers van de container zullen er zorg voor dragen dat:
- De container niet wordt overladen.
- De container gelijkmatig wordt geladen, derwijze dat het gewicht gelijkelijk verdeeld is over gans de laadruimte.
- In de grote containers, bestemd voor het laden van papier enz... er geen steengruis, aarde of andere voorwerpen geladen worden.
Alle werken die noodzakelijk zouden zijn om de container te herladen te herschikken of gedeeltelijk te ledigen, zullen aangerekend worden aan de klant.
23) De klanten-gebruikers zullen er zorg voor dragen dat er voldoende ruimte is voorzien, zowel voor het plaatsen van de container als voor de truck. Zij zullen er zorg voor dragen dat zowel bij het brengen als bij het terughalen van de container, er voldoende plaats (ongeveer 12m) is vrijgehouden om het plaatsen en het wegnemen van de container mogelijk te maken. Alle tijdverlies dat zou veroorzaakt worden door het gebrek aan het nemen van deze voorzorgsmaatregelen, zal aangerekend worden aan de klant.
24) De eigenaar-aannemer declineert iedere verantwoordelijkheid voor welkdanige schade die zou ontstaan gedurende de tijd dat de container door de klant wordt gebruikt of dat hij erover beschikt.
25) De klanten verbinden er zich toe de vuilnis die uit de container zou vallen bij het opladen van de container, weg te ruimen.
26) De eigenaar-aannemer van de container wordt door de gebruiker of besteller van de container ontslagen van iedere verantwoordelijkheid en van welkdanige schadevergoeding, die zou veroorzaakt worden ten gevolge van een laattijdige levering/ophaling  van de container, welke ook de reden van deze laattijdigheid moge wezen.
27) Indien op aanvraag van de gebruiker, een bestelde container wordt afgezegd, zal als vergoeding voor het vrijhouden van de container, een factuur opgemaakt worden, gelijk aan de helft van de prijs voor het gebruik van de container.
28) De klant-gebruiker van de container verbindt zich ertoe alle schade op zich te nemen die voorkomt bij het afzetten of aftrekken van de container aan opritten, hekken, voetpaden, borduren, enz. daar de container wordt afgezet op de plaats aangeduid door de klant-gebruiker.
29) Autobanden en verf mogen niet in de container geladen worden, tenzij vooraf goedgekeurd door de plaatser van de container.
30) Bij afwezigheid van de klant-gebruiker tijdens het plaatsen of afhalen van de container, zodoende geen afgiftebon werd ondertekend door de klant-gebruiker gelden hierboven vermelde voorwaarden als zijnde ondertekend en goedgekeurd, door de klant-gebruiker.
31) De container wordt opgehaald binnen de kortst mogelijke tijd door de BVBA Jonckheere Dieter, na telefonische of gelijkgestelde verwittiging van de klant of de daaropvolgende werkdag .
32) De klant is verantwoordelijk voor de nodige signalisatie, verlichting, eventuele afbakening en plaatsvergunning van de container,  minstens 24u voorafgaand aan de plaatsing van de container. Indien dit niet zou gebeuren, dient bvba Jonckheere Dieter hiervan schriftelijk en voorafgaandelijk van op de hoogte gebracht zijn op gsm 0478/31.62.74
Deze zijn te bekomen bij de daarvoor voorziene dienst van de gemeente of stad.
33) Wij behouden ons het recht wanneer het volume of gewicht is overschreden de prijs aan te passen.
34) Wanneer de aard van het afval bij het ophalen van de container niet voldoet aan de afgesproken voorwaarden wordt de prijs zondermeer vermeerderd.

Voor Izegem    http://www.izegem.be/nl/product_catalog/43/container-plaatsen-vergunning.html
andere steden graag het nodige doen om op te zoeken via google inname openbaar domein of container plaatsen vergunning daarachter je stad of gemeente
W3C HTML5 validation
Mediabureau AD8.be